Mithat Alam Eğitim Vakfı Burs Yönetmeliği

Lisansüstü Sinema Eğitim Bursu


 • Mithat Alam Eğitim Vakfı (MAEV) Lisansüstü Sinema Eğitim Bursları'nın oluşturulması; bursiyerlerin seçilmesi, izlenmesi ve benzeri idari çalışmaların yürütülmesi MAEV Yönetim Kurulu’na veya MAEV Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulacak Burs Komitesi'ne aittir. Burs Komitesi her yılın başında MAEV Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 • Lisansüstü Sinema Eğitim Bursu; T.C. vatandaşı olan ve yurtiçi ya da yurtdışında lisansüstü düzeyde sinema eğitimi alma hakkı kazanmış lisans sahibi ya da lisansını bitirme aşamasında olan veya halen sinema alanında yüksek lisans eğitimine devam eden öğrencilere verilir.

 • Sinema Eğitim Bursu sadece sinema (yönetmenlik, senaryo yazarlığı, görüntü yönetmenliği, yapımcılık, film çalışmaları ya da bunların hepsini veya birkaçını içeren bir programda) lisansüstü eğitimi alacak olan öğrencilere verilir.

 • Burs Komitesi ve Yönetim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi veya diğer üniversitelerde eğitim görürken Mithat Alam Film Merkezi bünyesindeki projelerde faal olarak yer almış adayları dikkate alır. Burs Komitesi ve Yönetim Kurulu, üniversitedeki lisans eğitimini bitirmek üzere olan veya yeni tamamlamış öğrencilere öncelik tanıyabilir.

 • Lisansüstü Sinema Eğitim Bursu’na yılda sadece bir defa başvuru yapmak mümkündür. Yurtdışında sinema yüksek lisans eğitimi almaya hak kazanan adayların başvuruları her yıl Mayıs – Temmuz ayları arasında kabul edilecektir. Türkiye sınırları içinde sinema yüksek lisans eğitimi almaya hak kazanan adaylar için başvurular Ağustos - Eylül ayları arasında gerçekleşecektir. Websitemizin Haberler bölümünde belirtilen tarihlerden önce ya da sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yurtdışında eğitimine devam edecek olan adayların Ağustos-Eylül döneminde başvuru yapması mümkün değildir; bu başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Aynı şekilde eğitimine Türkiye’de devam edecek olan adayların Mayıs-Temmuz döneminde yapacağı başvurular da dikkate alınmayacaktır.

 • Yurtiçi ya da yurtdışındaki sinema yüksek lisans programlarından kabul aldıktan sonra programa başlama tarihlerini üniversitenin izniyle (deferment alarak) erteleyen adayların, Lisansüstü Sinema Eğitim Bursu’na programa başlayacakları takvim yılında başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu başvuruların Madde 4’te belirtilen koşullara uyması beklenmektedir. Ayrıca bu adayların erteleme gerekçelerini başvuru formunun alt bölümünde ayrıntılı olarak açıklaması gerekmektedir.

 • Lisansüstü Sinema Eğitim Bursu’na başvurarak red alan adayların tekrar başvuru yapması mümkündür. Adayların ilk başvuru tarihini takip eden takvim yılına kadar beklemeleri ve Madde 4’te belirtildiği şekilde yurtdışı ya da yurtiçi dönemlerden birini seçerek uygun tarihte başvuru yapmaları gerekmektedir. Söz konusu adaylar kabul aldıkları veya devam ettikleri bir yüksek lisans sinema programı bulunmaması halinde tekrar başvuru haklarını kaybeder.

 • Yurtiçi ve yurtdışındaki belli başlı üniversitelerde lisansüstü düzeyinde sinema eğitimi almaya hak kazanan ve eğitimine henüz başlamamış olan adayların başvuru sırasında resmi kabul belgesi sunması zorunludur. Halen sinema alanında yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan adayların ise başvuru sırasında okuldaki başarı durumunu gösteren transcript veya üniversiteden alacakları benzeri resmi yazılı belgeyi sunması gerekmektedir.

 • Yukarıda Madde 8’te belirtilen resmi kabul belgesi yanında bursa ilk defa başvuracak adayların resimli kimlik belgesi (T.C. Kimlik), CV (maksimum 2 sayfa) ve sinema ile olan ilişkileriyle neden sinema alanında lisansüstü eğitim aldıklarını/almak istediklerini ve hedeflerini açıkladıkları kişisel görüşü de sunmaları gerekmektedir. Daha evvel Lisansüstü Sinema Eğitim Bursu’nu alarak tekrar başvuru yapmakta olan adayların, yukarıda Madde 7’te belirtilen transcript veya üniversiteden alacakları benzeri resmi yazılı belge yanında güncellenmiş CV (maksimum 2 sayfa) ve eğitimleri sırasındaki deneyim ve çalışmalarını özetledikleri kişisel görüşü de sunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylardan doktora ve “film studies” masteri yapmakta olanların son bir sene içerisinde hazırladığı makale ve yazılarından en az biri ile yapım üzerine yoğunlaşan adayların son bir sene içerisinde gerçekleştirdikleri kısa filmlerden en az birini sunması zorunludur.

 • Başvuruların MAEV web sitesinden doldurulacak form ile yapılması zorunludur. Madde 8 ve 9’da belirtilen belgelerin taranarak web sitesindeki form ile birlikte ek dosya olarak web üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Eksik başvurular ile elden, telefon, posta, faks ya da e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Tüm belgeler ile makale, yazı ve filmlerin web sitesindeki başvuru formuna nasıl ekleneceği söz konusu formda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. DVD, hard disk vb. formatlarda sunulan filmler kabul edilmeyecektir.

 • Burs Komitesi başvuruların alındığına dair yalnızca e-posta ile konfirmasyon verecektir. E-posta dışında posta, faks ya da telefon yoluyla herhangi bir konfirmasyon verilmeyecektir.

 • Burs Komitesi ilk değerlendirmenin ardından belirlediği adaylardan sinemayla ilgili yaptığı çalışmalardan oluşan bir portfolyo ve referans mektupları talep edebilir.

 • Karar aşamasında Burs Komitesi, adaylarla yüz yüze görüşerek mülakat yapacaktır. Başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyit edilmesi için MAEV tarafından bir aile (ev) ziyareti yapılması gerekebilir.

 • Lisansüstü Sinema Eğitim Bursu karşılıksızdır ve sadece bir sene için verilir. Burs alan öğrencilerin bir sene sonunda tekrar başvuru yaparak değerlendirmeye alınması mümkündür. Bu başvuruların ne şekilde yapılacağı ile ilgili hususlar Madde 8, 9 ve 10’da belirtilmiştir.

 • Lisansüstü Sinema Eğitim Bursu, okul ücreti ve/veya yaşam masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Burs miktarı ve burs verilecek alacak adaylar, Burs Komitesi’nin yapacağı değerlendirme sonucu Yönetim Kurulu’na önerilir. Yönetim Kurulu, Burs Komitesi’nin önerilerini, adayların maddi durumlarını, başarılarını dikkate alarak bursiyer seçimi ve burs miktarları hakkındaki nihai kararı verir. Mithat Alam Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nun önceliği adayların okul ücretlerine katkıda bulunmaktır.

 • Başvuran adaylara e-posta ile olumlu veya olumsuz yanıt verilecektir.

 • Burs başvurusu kabul edilen adaylara söz konusu bursun herhangi bir taksidinin ödenebilmesi için adayın öncelikle MAEV Lisansüstü Şinema Eğitim Bursu Sözleşmesi’ni imzalaması gerekmektedir. Bu sözleşme bursun şartları ve adayın sorumlulukları yanında bursun miktarı ve ödeme koşullarını da belirler. Burs alan ögrenciler ödemelerin gecikmesiz olarak yapılabilmesi için MAEV’e gerekli bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür; bu konuyla ilgili talep ve şartlar yukarıda bahsedilen sözleşmede detaylandırılacaktır.

 • MAEV, başvuruda bulunan adayın verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu varsayar. Bu bilgilerin kısmen ya da bütünüyle yanlış olması, verilen bilgilerin değişmesi ve bu değişikliklerin MAEV’na bildirilmemesi halinde aday MAEV Lisansüstü Sinema Eğitim Bursu Sözleşmesi’ni imzalama hakkını kaybeder ya da sözleşme önceden imzalandıysa söz konusu sözleşmeyi ihlal etmiş sayılır. Aday her iki durumda da burstan yararlanma hakkını kaybeder. Adayın sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceğiyle ilgili karar yine MAEV Yönetim Kurulu’na aittir. Burs başvurusu kabul edilmiş olsa bile adayın bursu MAEV Yönetim Kurulu tarafından kısmen ya da tamamen kesilecektir.

 • Burs alan öğrencilerin burstan yararlandıkları sürece bulundukları sinema yüksek lisans programında aldıkları derslerden geçer not alarak asgari başarı düzeyini sürdürmeleri beklenmektedir. Burs alınan senenin birinci ve ikinci dönemlerinin sonuçlanmasını izleyen üç (3) hafta içinde öğrencilerin söz konusu dönemlerle ilgili başarı durumlarını belirten transcriptleri veya üniversiteden alacakları benzeri resmi yazılı belgeleri Mithat Alam Eğitim Vakfı’na e-posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Lisansüstü Sinema Eğitim Bursu’na tekrar başvuran ve Madde 8 uyarınca söz konusu belgeyi başvuru sırasında sunan adaylar bu yükümlülüğü yerine getirmiş sayılır.

 • Burs alan öğrenciler Madde 18 uyarınca eğitim ve maddi koşullarıyla ilgili değişiklikleri Mithat Alam Eğitim Vakfı'na yazılı olarak bildirmek zorundadır. Başka bir kuruluştan burs alanlar Lisansüstü Sinema Eğitim Bursu'na başvurabilir veya bu bursu almaya devam edebilir.